ขั้นตอนการจองและเช่ารถ

CS CARRENTAL รถเช่ากรุงเทพ

หลักฐานในการเช่ารถ

จะต้องส่งหลักฐานก่อนอย่างน้อยภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้มาพิจารณาอนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บรรลุนิติภาวะ , บัตรข้าราชการ ( ต้องนำบัตรตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญา )
 • สำเนาใบขับขี่ ( ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา )
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ ใบรับรองเงินเดือน
 • สำหรับผู้ประกอบการ ใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท และใบ ภ.พ.20
 • เงินมัดจำแล้วแต่รุ่นรถ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคล หรือ บริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
 • หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันธ์บริษัทได้
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันธ์บริษัทได้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

จุดรับส่งรถ

 1. ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ( ตั้งแต่ 8:00 น – 20:00น. ) บริการส่งรถฟรี
 2. การรับ หรือ ส่ง รถเช่า  ตั้งแต่เวลา 20:00น.- 22:00น. คิดค่ารับ หรือ ส่ง 200 บาท และ ตั้งแต่เวลา 22:00น. – 06:00น. คิดค่ารับ หรือ ส่ง 500 บาท     จะคิดเป็นต่อครั้งในการรับ หรือ ส่ง รถยนต์ที่เช่า

ส่วนสถานที่ส่งรถนอกเหนือจากนี้จะขอเก็บค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 500 บาท แล้วแต่ระยะทางที่ใช้ในการคำนวน ทั้งไปส่งและไปรับ (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)

การจองรถเช่าล่วงหน้า

หากลูกค้าต้องการจองรถเช่า ลูกค้าต้องโอนค่าจองรถ 1000 บาท โดยสามารถโอนค่าจองมาที่บัญชีด้านล่างนี้

ข้อกำหนดและเงือนไข

กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองทุกกรณี เนื่องจากทางเราเสียโอกาสทางธุรกิจนะคะ

หากผู้เช่าต้องการเช่ารถใช้ต่อจะต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 1 วัน และทำการโอนเงินค่าเช่ามาก่อนวัน เวลาที่จะต้องคืนรถ หากชำระเกินวัน เวลาที่ต้องคืนรถ จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท  

กรณีลูกค้านัดวันเวลามารับรถแล้วมาช้า ทางเราจะให้เวลามาช้าได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงจากเวลาที่นัดรับรถ ถ้าเกินทางเราคิดชั่วโมงละ 200 บาท

กรณีลูกค้ามาส่งคืนรถล้าช้าเกินจากเวลาที่กำหนด เกิน 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 200 บาท  3-5  ชั่วโมง คิดครึ่งราคาของค่าเช่ารถรุ่นนั้น  ถ้าเกิน 5 ชั่วโมงคิดราคาเต็มของค่าเช่ารถรุ่นนั้น

กรณีลูกค้ามารับรถทำสัญญา แต่ลูกค้านำเงินส่วนที่เหลือมาชำระค่าเช่าไม่ครบจำนวนตามที่ระบุและได้แจ้งไป ทางเราขอยกเลิกสัญญาเช่าและยกเลิกการให้เช่ารถทุกกรณี

ในส่วนของค่าปรับล่าช้านี้คือค่าปรับ มิใช่ค่าเช่าเพิ่มหรือต่อวันเช่า ลูกค้าจะอ้างสิทธิ์ในค่าปรับนี้ไม่ได้

*กรณีที่ลูกค้าเช่าแล้วคืนก่อนกำหนดทางเราไม่คืนเงินที่ทางลูกค้าได้จ่ายค่าเช่ามาแล้ว เพราะเป็นค่าเสียโอกาสทางธุรกิจค่ะ *

กฎหมายและพรบ.ประกาศ ช่วงปี 2562 นี้เป็นต้นไป ได้มีกฎหมายและพรบ. ที่บังคับใช้ในด้านการทำผิดกฎจราจรหรือใช้ความเร็วเกินกำหนดด้วยกล้องบันทึกภาพ ทางเราจึงขอเก็บเงินประกันตรงส่วนนี้ไว้ ปรับตามความจริง และการหักคะแนนใบขับขี่ ผู้เช่าจะเป็นผู้โดนตัดแต้มเท่านั้น และทางเราจะเก็บเงินประกันใบสั่ง จำนวน 1000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน พอครบกำหนดไม่มีใบมาทางเราจะโอนคืนให้ค่ะ (แต่ถ้ามีใบสั่งมาหลังจากเกิน 1 เดือนไปแล้วทางเราจะขอติดตามทวงถามนะคะ)

Site Icon

CS CARRENTAL

รถเช่ากรุงเทพ ดอนเมือง อันดับ 1 ไม่ใช้บัตรเครดิต วิ่งได้ไม่จำกัดระยะทาง เช่ารถง่ายมาก สะดวกรวดเร็ว โทรหาเรา 098-456-3699

Proudly powered by WordPress & SeedThemes